What is nostr?
toon Toon
npub14u7…v6s6
2023-09-19 10:48:47
In reply to nevent1q…xhk8

toon wrote: "เยี่ยมเลยครับ เอาไป 2 sats �…"

เยี่ยมเลยครับ เอาไป 2 sats มันจะหารยังไงนะครับ
Author Public key
npub14u7js6fnvcxplvucmy8gmf3fmkqu4z63ejt4js734nkf90xzfhwqpkv6s6
Published at
2023-09-19 10:48:47
Kind type
1 - Short Text Note
Nevent
nevent1qqs0nrsy6feqtkg7ndxmvxfhegrek8szv8k538yffrxqk5x5g4mwmrgzyzhn62rfxdnqc8annrvsardx98wcrj5t28xfwk2r6xkwey4ucfxacy0lp8c
Event JSON
{ "id": "f98e04d27205d91e9b4db61937ca079b1e0261ed489c8948cc0b50d44576ed8d", "pubkey": "af3d286933660c1fb398d90e8da629dd81ca8b51cc975943d1acec92bcc24ddc", "created_at": 1695120527, "kind": 1, "tags": [ [ "e", "611a4e47a023860ccfa36d3d4148d4b4fc32625e425ef75e5b243921e57007be", "", "root" ], [ "p", "03742c205cb6c8d86031c93bc4a9b3d18484c32c86563fc0e218910a2df9aa5d" ] ], "content": "เยี่ยมเลยครับ เอาไป 2 sats มันจะหารยังไงนะครับ", "sig": "c566ac1ef7bdd038d5cad3f96a73ceba6b3d69e0aa374cc620472c8f486163377059fb29d238627787cbf49c6aafc55134d358b69b7ccccec938dccf3ca59948" }