What is Nostr?
WASTOIDS
npub1xm8…3el2
2023-11-14 02:04:57
Author Public Key
npub1xm82eyq6exvrh5pzfnlfyfxhusdh2f7sjguy0204ggxhxrfyz2xsvt3el2