What is Nostr?
WASTOIDS
npub1xm8…3el2
2023-11-18 20:22:34
Author Public Key
npub1xm82eyq6exvrh5pzfnlfyfxhusdh2f7sjguy0204ggxhxrfyz2xsvt3el2