Why Nostr?What is Njump?
Dan
npub1gz7…zkqj
2024-02-14 16:04:37

Dan on Nostr: Anything that monetizes is inherently speculative.

Anything that monetizes is inherently speculative.
Author Public Key
npub1gz7uczyg3kvdf8grlwfmllguc3kehrcc05yvnlypkjklptgql5kqa0zkqj