What is nostr?
kritta 123𓆝ปลาฉลาม🦈ขึ้นบก
npub1vm0…xp8e
2023-09-19 10:33:44
In reply to nevent1q…aphz

kritta wrote: "ก็ปกตินะครับ ปกติผมอยู…"

ก็ปกตินะครับ ปกติผมอยู่บ้านผมใส่ชุดปะดาน้ำอะครับ
Author Public key
npub1vm0kq43djwdd4psjgdjgn9z6fm836c35dv7eg7x74z3n3ueq83jqhkxp8e
Published at
2023-09-19 10:33:44
Kind type
1 - Short Text Note
Nevent
nevent1qqszjncgzm97j23e28ly06ylqrgt45uqdhmxcp03xrlyjhhugle4h8czypnd7czk9kfe4k5xzfpkfzv5tf8v78tzx34nm9rcm652xw8nyq7xgynxv8p
Event JSON
{ "id": "294f0816cbe92a3951fe47e89f00d0bad3806df66c05f130fe495efc47f35b9f", "pubkey": "66df60562d939ada8612436489945a4ecf1d62346b3d9478dea8a338f3203c64", "created_at": 1695119624, "kind": 1, "tags": [ [ "e", "2d0945e0d66779597400665f28b9f5df5228f6c9c9bb6a264c16a3c9aec39e0e", "" ], [ "e", "79c753aefd19c75322053fc8f18c4fbd025b09ade81dde8139b29980a2fc8488" ], [ "p", "e29812e0e5780b32ca700eefe2605d67f221881f6a3636e4f9bf39af690887ef" ], [ "p", "30aeab00931a8a6d4a3f9e8cfa255abf5f87f3091a8efe0bf24afe8c2eec28f5" ] ], "content": "ก็ปกตินะครับ ปกติผมอยู่บ้านผมใส่ชุดปะดาน้ำอะครับ", "sig": "8d27cceea42c98bca157e7439e88ba24b3356d6c67a7f2fd6b4370e53e4332a1ab5659a8f507179c0f263d1866bd94084b971364b81b5f3fc2082d1f21393ca7" }