Why Nostr?What is Njump?
🐑 who likes Internet, VTuber
https://renem2185.github.io/posts/links/
Public Key
npub1qzf2ezeurw79g22wsrt9j8s3d487kkxxa86yrd77fsvtk8y0tpssgzjdh3
Profile Code
nprofile1qqsqpy4v3v7ph0z5998gp4jercgk6nlttrrwnazpkl0ycx9mrj84scgs2nfy8
Author Public Key
npub1qzf2ezeurw79g22wsrt9j8s3d487kkxxa86yrd77fsvtk8y0tpssgzjdh3